Facebook

ДГ 136 Славия

Детска градина в град София

Уважаеми родители, във връзка с обявяването на свободни места на 29.03.2021, информираме, че в ДГ 136 „Славия“, местата за 2 групи, набор 2018, ще се обявят след извършване на основен ремонт на покрива през лятото. Всички - и служители, и родители се надяваме да се извърши навремен, без забавяне и качествен ремонт. За да се избегне напрежение и подвеждане на настоящи и бъдещи родители, местене на деца и разбиване на групи в условия на пандемия, свободните места ще се обявят след приключване на ремонта.

Уважаеми родители, след извършване на ремонта, ДГ ще създаде необходимата организация за своевременно обявяване, записване и откриване на групите, набор 2018.

От ръководството 

 

 
 
ДГ №136 "Славия" е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и образователна дейност, център за развитие творческия потенциал на децата и успешната им социализация. 
 
Съчетанието на 50-годишна традиция и новаторство изгражда познавателна, социална, духовна и емоционална среда за изява и развитие на индивидуалните компетентности на децата, приобщаване към националните и общочовешки добродетели, културни ценности и различия. 
 
Разположена в парка пред стадион "Славия" градината разполага с 8 дка озеленен двор и обособени детски площадки. Разнообразна растителна среда благоприятства екологичното и физическото възпитание на децата. 
 
Дейността на детското заведение, реализирана със съдействието на целия екип, е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване уникалността на детството, уважение на детското достойнство, максимално развитие потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката за училище. 
 
Заедно можем да защитим правото на децата ви за щастливо детство и успешен старт.