Facebook

ДГ 136 Славия

Детска градина в град София

 
 

Уважаеми родители, информираме ви, че на основание Договор № РКС21-ДГ55-9_03.09.21 , подписан между  РА „ Красно село“, фирма „Булстрой груп“ЕООД ще извърши ремонт на покрива.

Срок за изпълнение на договора е 10/десет/ работни дни, считано от датата, определена в протокола за откриване на ремонтните дейности.

Местата  за набор 2018 ще се обявят в ИСОДЗ на 6.09, класирането ще се извърши на 11.09. При спазване срока на договора, групите ще отворят за работа с деца на 27.09.

От ръководството

 
ДГ №136 "Славия" е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и образователна дейност, център за развитие творческия потенциал на децата и успешната им социализация. 
 
Съчетанието на 50-годишна традиция и новаторство изгражда познавателна, социална, духовна и емоционална среда за изява и развитие на индивидуалните компетентности на децата, приобщаване към националните и общочовешки добродетели, културни ценности и различия. 
 
Разположена в парка пред стадион "Славия" градината разполага с 8 дка озеленен двор и обособени детски площадки. Разнообразна растителна среда благоприятства екологичното и физическото възпитание на децата. 
 
Дейността на детското заведение, реализирана със съдействието на целия екип, е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване уникалността на детството, уважение на детското достойнство, максимално развитие потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката за училище. 
 
Заедно можем да защитим правото на децата ви за щастливо детство и успешен старт.