Facebook
ДГ 136 Славия
Детска градина в град София

Административно обслужване

В изпълнение на решение №704 на МС от 05.10.2018г. и чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване, за услуги,извършвани от организациите ,предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищнообразование, Ви уведомявам, че ДГ№136 "Славия" предоставя следните услуги:

  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование. [Изтегли]
  2. Издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование. [Изтегли]
  3. Образец на заявление за издаване на дубликат [Изтегли]