Facebook
ДГ 136 Славия
Детска градина в град София

Проекти

1. BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“;

2. Проект Еразъм +КА220 - „Усъвършенстване на физическото възпитание в детските градини – разработване на програма за ранна корекция на постурални дефекти при деца, включени в предучилищно образование” (PECORRE);

3. BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“